KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I LANDSKRONA BOIS

Föreningen kallar härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 10 mars 2016, kl 19.00 i Landskrona BoIS restaurang, Landskrona Idrottsplats.

Dagordning:

 1. Information
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av föreslagen dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 6. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Årsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet (vid förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före årsmötet)
 12.  Val av:
  1. Ordförande för en tid av ett år
  2. Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
  3. Två revisorer för en tid av ett år
  4. En revisorssuppleant för en tid av ett år
  5. Två till fem ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en tid av ett år
  6. Två representanter till Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA) för en tid av ett år
  7. Två suppleanter för representanterna enligt f) ovan
  8. En ledamot till föreningens fond (Landskrona BoIS Ungdomsfond) för en tid av ett år
 13. Bestämmande av årsavgifter för 2016
 14. Övriga frågor
  1. Förtjänsttecken
  2. Årets Spelare 2015
  3. Årets Ledare 2015
  4. Resestipendium från Landskrona BoIS Ungdomsfond
  5. Gamla BoISares Jubileumstipendium
 15. Information
 16. Avslutning

Styrelsen hälsar alla medlemmar HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Medtag medlemskort gällande år 2015. Avprickning sker i entrén till möteslokalen.


Landskrona BoIS
Styrelsen