Föreningen kallar härmed till ordinarie årsmöte torsdagen

den 1 mars kl 19.00 i Landskrona BoIS

restaurang, Landskrona Idrottsplats.

Styrelsen hälsar alla medlemmar HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Medtag medlemskort gällande 2017. Avprickning sker i entrén.

Vi hälsar media välkomna till mötet.

Landskrona BoIS, styrelsen.

Mötets dagordning:

0 Parentationer

1 Fastställande av röstlängd

2 Fråga om mötets behöriga utlysande

3 Godkännande av föreslagen dagordning

4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet

6 Information

7 Årsberättelse

8 Revisionsberättelse

9 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10 Resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

11 Fråga om ansvarsfrihet

12 Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet (vid förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före årsmötet)

13 Val av:

a) Ordförande för en tid av ett år

b) Tre styrelseledamöter för en tid av två år

c) Två revisorer för en tid av ett år

e) En revisorssuppleant för en tid av ett år

f) Två till fem ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en tid av ett år

g) Två representanter till Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA) för en tid av ett år

h) Två suppleanter för representanterna enligt g) ovan

i)  En ledamot till föreningens fond, Landskrona BoIS Ungdomsfond,  för en tid av ett år

14 Bestämmande av årsavgifter för 2019

15 Övriga frågor

a) Förtjänsttecken

b) Årets Spelare 2017

c) Årets Ledare 2017

d) Stipendium från Landskrona BoIS Ungdomsfond

16 Information

17 Avslutning