I morgon, torsdag 1/3, håller Landskrona BoIS årsmöte kl 19:00 i restaurangen på Landskrona IP.

Medlemmar 2017 och 2018 är välkomna att deltaga på mötet. Däremot har endast de som löst medlemskap 2017 rösträtt. Samtliga deltagare prickas av vid ingången. Medlemmar kan ombeds visa upp medlemskort eller legitimation.

Media är välkomna och ombeds anmäla sig vid insläppet.

Mötets dagordning:

0 Parentationer

1 Fastställande av röstlängd

2 Fråga om mötets behöriga utlysande

3 Godkännande av föreslagen dagordning

4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet

6 Information

7 Årsberättelse

8 Revisionsberättelse

9 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10 Resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

11 Fråga om ansvarsfrihet

12 Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet (vid förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före årsmötet)

13 Val av:

a) Ordförande för en tid av ett år

b) Tre styrelseledamöter för en tid av två år

c) Två revisorer för en tid av ett år

e) En revisorssuppleant för en tid av ett år

f) Två till fem ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en tid av ett år

g) Två representanter till Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA) för en tid av ett år

h) Två suppleanter för representanterna enligt g) ovan

i)  En ledamot till föreningens fond, Landskrona BoIS Ungdomsfond,  för en tid av ett år

14 Bestämmande av årsavgifter för 2019

15 Övriga frågor

a) Förtjänsttecken

b) Årets Spelare 2017

c) Årets Ledare 2017

d) Stipendium från Landskrona BoIS Ungdomsfond

16 Information

17 Avslutning