Torsdagen den 28/2 kl 18:30 håller Landskrona BoIS ordinarie årsmöte. Mötet arrangeras på Folkets Hus på Säbygatan 16 i Landskrona.

Medlemmar 2018 och 2019 är välkomna att deltaga på mötet. Däremot har endast de som löst medlemskap 2018 rösträtt. Samtliga deltagare prickas av vid ingången. Medlemmar ombeds visa upp medlemskort eller legitimation.

Media är välkomna och ombeds anmäla sig vid insläppet.

Mötets dagordning:

0 Parentationer
1 Fastställande av röstlängd
2 Fråga om mötets behöriga utlysande
3 Godkännande av föreslagen dagordning
4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Information
7 Årsberättelse
8 Revisionsberättelse
9 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10 Resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen
11 Fråga om ansvarsfrihet
12 Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet (vid förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före årsmötet)
13 Val av:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Tre styrelseledamöter för en tid av två år
c) Två revisorer för en tid av ett år
e) En revisorssuppleant för en tid av ett år
f) Två till fem ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en tid av ett år
g) Två representanter till Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA) för en tid av ett år
h) Två suppleanter för representanterna enligt g) ovan
i)  En ledamot till föreningens fond, Landskrona BoIS Ungdomsfond,  för en tid av ett år
14 Bestämmande av årsavgifter för 2020
15 Övriga frågor
a) Förtjänsttecken
b) Årets Spelare 2018
c) Årets Ledare 2018
d) Stipendium från Landskrona BoIS Ungdomsfond
16 Information
17 Avslutning

HUVUDPARTNERS

Serneke logotyp
Ohlssons
Landskrona stad
Prenad logotyp

GULDPARTNERS