Årsmöte Landskrona BoIS

Plats: Folkets Hus, Säbygatan 16, 261 33 Landskrona

När: onsdag 9 mars 18.00

Är du över 15 år och var medlem 2021 har du rösträtt på mötet. Är du medlem 2022 men inte var medlem 2021 får du delta som åhörare.

Motioner ska vara inskickade till Håkan på kansliet senast den 23 februari. 

hakan.nystrom@landskronabois.com

Handlingar inför mötet mejlas ut senast den 2 mars. 


Dagordning Landskrona BoIS årsmöte 2022

0 Parentationer

1 Fastställande av röstlängd

2 Fråga om mötets behöriga utlysande

3 Godkännande av föreslagen dagordning

4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet samt rösträknare

6 Information

7 Årsberättelse

8 Revisionsberättelse

9 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10 Resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

11 Fråga om ansvarsfrihet

12 Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet

13 Val av

a) Ordförande för en tid av ett år
b) Tre styrelseledamöter för en tid av två år
c) Två revisorer för en tid av ett år
d) En revisorssuppleant för en tid av ett år
e) Två till fem ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en tid av ett år
f) Två representanter till Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA) för en tid av ett år g) Två suppleanter för representanterna enligt ovan
h) En ledamot till föreningens fond, Landskrona BoIS Ungdomsfond, för en tid av ett år

14 Fastställande av årsavgifter

15 Övriga frågor

a) Förtjänsttecken
b) Årets Spelare
c) Årets Ledare
d) Stipendium från Landskrona BoIS Ungdomsfond

16 Information

17 Avslutning