Dagordningen är uppdaterad. Extra årsstämman får endast att behandla val av revisorer.

Extra årsstämma Landskrona BoIS
Plats: Restaurangen Landskrona IP
När: Onsdag 15 november 18.00

Är du över 15 år och var medlem 2022 har du rösträtt på mötet. Är du medlem 2023 men inte var medlem 2022 får du delta som åhörare.

Agenda vid Extra årsstämma

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid

5. Fastställande av föredragningslista

6. Val av två (2) revisorer för en tid fram till nästa ordinarie årsmöte. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

Efter avslutat möte delges allmän föreningsinformation och vi öppnar upp för eventuella frågor.