Måndagen den 11 mars kl. 18:00 bjuder Landskrona BoIS till Årsmöte på Folkets Hus, Säbygatan 16, i Landskrona.

Vi hälsar våra randiga medlemmar hjärtligt välkomna Landskrona BoIS Årsmöte. Här har du som medlem möjlighet att tycka till och därigenom använda din demokratiska rätt som medlem i vår förening. (Medtag medlemskort för 2023). Vi kommer servera fika.

Årsmöte Landskrona BoIS
Plats: Folkets Hus, Säbygatan 16, 261 33 Landskrona
När: Måndag 11 mars 18.00

Är du över 15 år och var medlem 2023 har du rösträtt på mötet. Är du medlem 2024 men inte var medlem 2023 får du delta som åhörare.

Motioner ska vara inskickade till Håkan på kansliet senast den 26 februari. 
hakan.nystrom@landskronabois.com

Handlingar inför mötet finns tillgängliga senast den 4 mars. 

Dagordning

0. Parentationer

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid

5. Fastställande av föredragningslista

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av

a) ordförande för en tid av ett (1) år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

c) Två (2) revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

d) Två-Fem (2 – 5) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år

e) En (1) representant till Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation för en tid av ett (1) år

f) En (1) suppleant för denna för en tid av ett år

12. Övriga frågor a) Presentation av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

13. Avslutning